Domů Bonusový program Iceland

Bonusový program Iceland

Pravidla bonusového programu Iceland


O bonusovém programu

Bonusový program je provozován společností Iceland Czech a.s., Leopoldova 2138/16, Chodov 149 00 Praha 4, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21503, IČ: 01955861, DIČ: CZ01955861 („Iceland Czech“), na území České republiky ve všech prodejnách provozovaných společností Iceland Czech počínaje 18. 12. 2015.

Podmínky členství

Členem bonusového programu se může stát každá fyzická osoba starší 18 let („zákazník“), která předá vyplněný a podepsaný registrační formulář na pokladně v kterékoli prodejně provozované společností Iceland Czech. Vyplněním a podpisem registračního formuláře potvrzuje zákazník svůj souhlas s podmínkami členství v programu a prohlašuje, že se s nimi seznámil. Po vyplnění a podepsání formuláře obdrží zákazník jednu bonusovou kartu přímo na prodejně, bude-li k dispozici, nebo mu bude zaslána poštou do 7 pracovních dní od obdržení vyplněného a podepsaného registračního formuláře. Bonusová karta je přenosná, takže na jeden účet může sbírat body celá rodina. Členství v programu a získání karty není podmíněno nákupem zboží v prodejně provozované společností Iceland Czech. Každý zákazník může být v bonusovém programu registrován pouze jednou, vícenásobné členství není možné.

Zákazník je povinen oznámit společnosti Iceland Czech všechny změny údajů uvedených v registračním formuláři elektronicky na e-mailové adrese bonusprogram@iceland.cz, nebo písemně na adresu Iceland Czech a.s., oddělení bonusového programu, Leopoldova 2138/16, Chodov 149 00 Praha 4.

Výhody členství v bonusového programu a jejich čerpání

Při předložení své karty na pokladně před placením obdrží zákazník registrovaný v bonusovém programu za každých 30 Kč hodnoty nákupu 1 bod na svůj zákaznický účet. Body se nezapočítávají za nákup cigaret a zálohové platby za vratné obaly. Body nelze načítat zpětně.

Stav svého zákaznického účtu si může zákazník ověřit při předložení karty na účtence (viz Příloha A níže). Na účtence nalezne zákazník číslo své karty, hodnotu bodů získaných za daný nákup a aktuální hodnotu bodů na svém zákaznickém účtu.

Čerpání načtených bodů se nevztahuje na nákup cigaret a vratných zálohovaných obalů. V případě, že hodnota načtených bodů dosáhne hodnoty 100 bodů, bude zákazníkovi automaticky odečteno 100 Kč z celkové hodnoty nákupu snížené o cenu zakoupených cigaret a vratných zálohovaných obalů a zároveň se odečte 100 bodů ze zákaznického účtu. Tato operace bude označena i na účtence. Odečtení 100 Kč z nákupu je možné, pouze pokud celková hodnota nákupu bude po odečtení ceny zakoupených cigaret a vratných zálohovaných obalů vyšší než 100 Kč.

Pokud by hodnota nákupu při dosažení 100 bodů na zákaznickém účtu nedosahovala 100 Kč (po odečtení ceny cigaret a vratných zálohovaných obalů), bude tato částka odečtena při dalším nákupu přesahujícím hodnotu 100 Kč (po odečtení ceny zakoupených cigaret a zá vratných zálohovaných obalů).

Bonusovou kartu si může pořídit každý, bez ohledu na to kolik utratí!

Ztráta, odcizení nebo poškození karty

V případě ztráty, odcizení či poškození bonusové karty zákazník tuto skutečnost neprodleně ohlásí zasláním e-mailu na adresu bonusprogram@iceland.cz, nebo písemně na adresu Iceland Czech a.s., oddělení bonusového programu, Leopoldova 2138/16, Chodov 149 00 Praha 4. Karta bude poté zablokována a se zákazníkem bude dohodnut další postup.

Na uvedených kontaktech má zákazník možnost požádat si o vystavení nové karty, přičemž na novou kartu budou převedeny body, které měl zákazník na své původní kartě v okamžiku ohlášení její ztráty, odcizení či poškození. Za případné škody vzniklé v důsledku ztráty, odcizení nebo poškození karty nese odpovědnost výlučně zákazník.

Zpracování osobních údajů

Zákazník, účastnící se věrnostního programu, podpisem registračního formuláře uděluje společnosti Iceland Czech, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na registračním formuláři a údajů souvisejících s členstvím pro interní, marketingové a propagační účely společnosti Iceland Czech v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Jedná se o nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění. Zákazník účastnící se bonusového programu dále souhlasí s tím, aby společnost Iceland Czech uchovávala jeho osobní údaje uvedené v registračním formuláři do své databáze a přiřazovala k nim údaje související s členstvím v bonusovém programu. Veškeré údaje mohou být užívány, zpracovávány a vyhodnocovány společnostmi v rámci skupiny, do které náleží společnost Iceland Czech, i mimo ni nebo zpracovatelem jí určeným. Udělení souhlasu je dobrovolné a je podmínkou pro členství v bonusovém programu. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu 10 let a může být kdykoli odvolán společně se zánikem členství v programu. Po dobu členství v programu má zákazník právo přístupu k jeho osobním údajům dle ustanovení § 12 zákona o ochraně osobních údajů a právo na opravu osobních údajů.

Ukončení členství

Společnost Iceland Czech zpracovává osobní údaje zákazníků, účastnících se bonusového programu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a v souladu s dalšími souvisejícími právními předpisy, a to na základě:

 • smlouvy týkající se členství v bonusovém programu
 • souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného členem bonusového programu
 • oprávněného zájmu společnosti Iceland Czech spočívajícího v analyzování a vyhodnocování nákupního chování zákazníků s cílem zlepšení kvality služeb.

Osobní údaje členů bonusového programu jsou zpracovány pro následující účely:
 • poskytování služeb souvisejících s členstvím v bonusovém programu,
 • nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, aktivitách a zasílání obchodních sdělení, i prostřednictvím elektronických prostředků, včetně zasílání nabídek a akcí k narozeninám
 • provádění analýz a vyhodnocování nákupního chování zákazníků s cílem zlepšení kvality našich služeb


Právo vznést námitku

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Iceland Czech můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR. Po vznesení námitky již nebude Iceland Czech Vaše osobní údaje dále zpracovávat pro účel provádění analýz a vyhodnocování nákupního chování zákazníků. V případě, že si přejete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů Iceland Czech.

Je poskytnutí Vašich osobních údajů povinné?

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. V případě neposkytnutí osobních údajů označených jako povinné údaje, však není možné poskytnout členství v bonusovém programu.

Jak a kdy můžete Váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Člen bonusového programu má právo udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv bezplatně odvolat, a to i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvolání souhlasu můžete zaslat elektronicky na e-mailovou adresu bonusprogram@iceland.cz, nebo písemně na adresu Iceland Czech a.s., oddělení bonusového programu, Leopoldova 2138/16, Chodov, 149 00 Praha 4.

Jak můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Iceland Czech?

Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kdykoliv kontaktovat elektronicky na e-mailové adrese dpo@iceland.cz nebo písemně na adresu Iceland Czech a.s., Pověřenec na ochranu osobních údajů, Leopoldova 2138/16, Chodov, 149 00 Praha 4.

Kdo bude mít přístup k Vašim údajům?

Zpracování osobních údajů pro nás mohou provádět následující kategorie zpracovatelů:
 • reklamní agentury zpracovávající osobní údaje pro účely marketingu a zasílání obchodních sdělení
 • externí provozovatelé IT systémů společnosti Iceland Czech
 • externí provozovatelé archivu společnosti Iceland Czech
Osobní údaje související s členstvím v bonusovém programu mohou být také předávány společnostem v rámci skupiny, do které náleží společnost Iceland Czech.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Osobní údaje související s členstvím v bonusovém programu budou zpracovávány po dobu trvání členství v bonusovém programu. Jakmile bude členství zrušeno, budou Vaše osobní údaje vymazány. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely ukončíme zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely.

Jaké jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci bonusového programu máte následující práva:
 • právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od nás můžete zejména získat informace, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto Vaše údaje případně zpřístupněny
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů
 • právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů, dle kterého můžete získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti Iceland Czech
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů


Ukončení členství

Zákazník může svou účast v bonusovém programu kdykoli zrušit elektronicky na e-mailové adrese bonusprogram@iceland.cz, nebo písemně na adrese Iceland Czech a.s., oddělení bonusového programu, Leopoldova 2138/16, Chodov 149 00 Praha 4. K ukončení členství dojde do 7 kalendářních dnů od okamžiku oznámení/obdržení žádosti o zrušení členství v bonusovém programu.

Společnost Iceland Czech je oprávněna jednostranně ukončit členství zákazníka v bonusovém programu, jestliže jeho karta nebyla použita po dobu 24 měsíců. Tím není dotčeno právo zákazníka se do bonusového programu opakovaně zaregistrovat.

Práva a povinnosti společnosti Iceland Czech

V případě reklamace týkající se připsání bodů, resp. jejich odečtu, musí být tato reklamace uplatněna při nákupu, ke kterému se reklamace vztahuje. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

O všech reklamacích, sporech či námitkách ohledně bonusového programu rozhoduje výlučně společnost Iceland Czech.

Společnost Iceland Czech je oprávněna průběžně ověřovat, zda jsou splněny podmínky pro účast v bonusovém programu. Společnost Iceland Czech má právo vyloučit kteréhokoli zákazníka z bonusového programu v případě, že by zákazník porušoval pravidla členství programu.

Společnost Iceland Czech si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky programu nebo program bez náhrady zrušit.

V Praze dne 1. 5. 2018

Příloha A k bonusovému programu

Postup jak zjistit stav bodů na svém účtu?

Na každé účtence najdete

A: číslo své karty Bonuscard
B: jméno zákazníka
C: současný stav bodů
D: získané body za aktuální nákup
E: celkový počet bodů.

V případě dosažení 100 bodů na účtence najdete:

F: okamžité odečtení ve výši 100 Kč z aktuálního nákupu, pokud jeho celková částka bude vyšší než 100 Kč.

Pokud by hodnota nákupu při dosažení 100 bodů na zákaznickém účtu nedosahovala 100 Kč, bude tato částka odečtena při dalším nákupu přesahujícím hodnotu 100 Kč.
  Newsletter