Akční leták

Domů Bonusový program Iceland

Bonusový program Iceland

Pravidla bonusového programu Iceland


O bonusovém programu

Bonusový program je provozován společností Iceland Czech a.s., Leopoldova 2138/16, Chodov 149 00 Praha 4, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21503, IČ: 01955861, DIČ: CZ01955861 (Iceland Czech), na území České republiky ve všech prodejnách provozovaných společností Iceland Czech počínaje 18. 12. 2015.

Podmínky členství

Členem bonusového programu se může stát každá fyzická osoba starší 18 let (zákazník), která předá vyplněný a podepsaný registrační formulář na pokladně v kterékoli prodejně provozované společností Iceland Czech. Vyplněním a podpisem registračního formuláře potvrzuje zákazník svůj souhlas s podmínkami členství v programu a prohlašuje, že se s nimi seznámil. Po vyplnění a podepsání formuláře obdrží zákazník jednu bonusovou kartu přímo na prodejně, bude-li k dispozici, nebo mu bude zaslána poštou do 7 pracovních dní od obdržení vyplněného a podepsaného registračního formuláře. Bonusová karta je přenosná, takže na jeden účet může sbírat body celá rodina. Členství v programu a získání karty není podmíněno nákupem zboží v prodejně provozované společností Iceland Czech. Každý zákazník může být v bonusovém programu registrován pouze jednou, vícenásobné členství není možné.

Zákazník je povinen oznámit společnosti Iceland Czech všechny změny údajů uvedených v registračním formuláři elektronicky na e-mailové adrese bonusprogram@iceland.cz, nebo písemně na adresu Iceland Czech a.s., oddělení bonusového programu, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4.

Výhody členství v bonusového programu a jejich čerpání

Při předložení své karty na pokladně před placením obdrží zákazník registrovaný v bonusovém programu za každých 30 Kč hodnoty nákupu 1 bod na svůj zákaznický účet. Body se nezapočítávají za nákup cigaret a zálohové platby za vratné obaly. Body nelze načítat zpětně.

Stav svého zákaznického účtu si může zákazník ověřit při předložení karty na účtence (viz Příloha A). Na účtence nalezne zákazník číslo své karty, hodnotu bodů získaných za daný nákup a aktuální hodnotu bodů na svém zákaznickém účtu.

Čerpání načtených bodů se nevztahuje na nákup cigaret a vratných zálohovaných obalů. V případě, že hodnota načtených bodů dosáhne hodnoty 100 bodů, bude zákazníkovi automaticky odečteno 100 Kč z celkové hodnoty nákupu snížené o cenu zakoupených cigaret a vratných zálohovaných obalů a zároveň se odečte 100 bodů ze zákaznického účtu. Tato operace bude označena i na účtence. Odečtení 100 Kč z nákupu je možné, pouze pokud celková hodnota nákupu bude po odečtení ceny zakoupených cigaret a vratných zálohovaných obalů vyšší než 100 Kč.

Pokud by hodnota nákupu při dosažení 100 bodů na zákaznickém účtu nedosahovala 100 Kč (po odečtení ceny cigaret a vratných zálohovaných obalů), bude tato částka odečtena při dalším nákupu přesahujícím hodnotu 100 Kč (po odečtení ceny zakoupených cigaret a zá vratných zálohovaných obalů).

Bonusovou kartu si může pořídit každý, bez ohledu na to kolik utratí!

Ztráta, odcizení či poškození karty

V případě ztráty, odcizení či poškození bonusové karty zákazník tuto skutečnost neprodleně ohlásí zasláním e-mailu na adresu bonusprogram@iceland.cz, nebo písemně na adresu Iceland Czech a.s., oddělení bonusového programu, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4. Karta bude poté zablokována a se zákazníkem bude dohodnut další postup.

Na uvedených kontaktech má zákazník možnost požádat si o vystavení nové karty, přičemž na novou kartu budou převedeny body, které měl zákazník na své původní kartě v okamžiku ohlášení její ztráty, odcizení či poškození. Za případné škody vzniklé v důsledku ztráty, odcizení nebo poškození karty nese odpovědnost výlučně zákazník.

Zpracování osobních údajů

Zákazník, účastnící se věrnostního programu, podpisem registračního formuláře uděluje společnosti Iceland Czech, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na registračním formuláři a údajů souvisejících s členstvím pro interní, marketingové a propagační účely společnosti Iceland Czech v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Jedná se o nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění. Zákazník účastnící se bonusového programu dále souhlasí s tím, aby společnost Iceland Czech uchovávala jeho osobní údaje uvedené v registračním formuláři do své databáze a přiřazovala k nim údaje související s členstvím v bonusovém programu. Veškeré údaje mohou být užívány, zpracovávány a vyhodnocovány společnostmi v rámci skupiny, do které náleží společnost Iceland Czech, i mimo ni nebo zpracovatelem jí určeným. Udělení souhlasu je dobrovolné a je podmínkou pro členství v bonusovém programu. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu 10 let a může být kdykoli odvolán společně se zánikem členství v programu. Po dobu členství v programu má zákazník právo přístupu k jeho osobním údajům dle ustanovení § 12 zákona o ochraně osobních údajů a právo na opravu osobních údajů.

Ukončení členství

Zákazník může svou účast v bonusovém programu kdykoli zrušit elektronicky na e-mailové adrese bonusprogram@iceland.cz, nebo písemně na adrese Iceland Czech a.s., oddělení bonusového programu, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4. K ukončení členství dojde do 7 kalendářních dnů od okamžiku oznámení/obdržení žádosti o zrušení členství v bonusovém programu.

Společnost Iceland Czech je oprávněna jednostranně ukončit členství zákazníka v bonusovém programu, jestliže jeho karta nebyla použita po dobu 24 měsíců. Tím je nedotčeno právo zákazníka se do bonusového programu opakovaně zaregistrovat.

Práva a povinnosti společnosti IGLU a.s

V případě reklamace týkající se připsání bodů, resp. jejich odečtu, musí být tato reklamace uplatněna při nákupu, ke kterému se reklamace vztahuje. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

O všech reklamacích, sporech či námitkách ohledně bonusového programu rozhoduje výlučně společnost Iceland Czech.

Společnost Iceland Czech je oprávněna průběžně ověřovat, zda jsou splněny podmínky pro účast v bonusovém programu. Společnost Iceland Czech má právo vyloučit kteréhokoli zákazníka z bonusového programu v případě, že by zákazník porušoval pravidla členství programu.

Společnost Iceland Czech si vyhrazuje právo kdykoli měnit podmínky programu nebo program bez náhrady zrušit.

V Praze dne 31. 1. 2017

Příloha A k bonusovému programu

Postup jak zjistit stav bodů na svém účtu?

Na každé účtence najdete

A: číslo své karty Bonuscard
B: jméno zákazníka
C: současný stav bodů
D: získané body za aktuální nákup
E: celkový počet bodů.

V případě dosažení 100 bodů na účtence najdete:

F: okamžité odečtení ve výši 100 Kč z aktuálního nákupu, pokud jeho celková částka bude vyšší než 100 Kč.

Pokud by hodnota nákupu při dosažení 100 bodů na zákaznickém účtu nedosahovala 100 Kč, bude tato částka odečtena při dalším nákupu přesahujícím hodnotu 100 Kč.
    Newsletter