Iceland bonusová karta
S Iceland bonusovou kartou získáváte exkluzivní slevy na vybrané produkty!
Najdete je přehledně označené v letáku i v našich prodejnách. Produkty pro vás pravidelně měníme.
Nezapomeňte tedy při nákupu načíst svou Iceland bonusovou kartu a zlevněte si své nákupy!
Jak získat bonusovou kartu:

1. krok: Vyzvedněte si bonusovou kartu na kterékoli prodejně Iceland. Karta je již aktivovaná a můžete s ní ihned nakupovat vybrané produkty s exkluzivními slevami.

 2.krok: Na kuponu, který se vám vytiskne za účtenkou, obdržíte heslo pro registraci.

 3.krok: Jděte na registrace.iceland.cz, pro přihlášení použijte číslo vaší bonusové karty a heslo z kuponu.

 4.krok: Vyplňte své osobní údaje.

Podmínky členství v bonusovém klubu.
O bonusovém klubu

Bonusový klub je provozován společností ICL Czech a.s., Leopoldova 2138/16, Chodov 149 00 Praha 4, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21503, IČ: 01955861, DIČ: CZ01955861 („ICL Czech a.s.“), na území České republiky ve všech prodejnách provozovaných společností ICL Czech a.s. počínaje 21. 10. 2020.

Podmínky členství

Členem bonusového klubu se stává každá fyzická osoba starší 18 let („zákazník“), která získá fyzickou kartu Iceland bonusová karta a zaregistruje se nejpozději do 30 dnů od aktivace karty elektronicky prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách společnosti ICL Czech a.s. (www.iceland.cz) nebo prostřednictvím tabletu na Informacích v prodejnách Iceland. Bonusová karta je přenosná, takže na jeden účet může sbírat body celá rodina. Členství v programu a získání karty není podmíněno nákupem zboží v prodejně provozované společností ICL Czech a.s.. Každý zákazník může být v bonusovém klubu registrován pouze jednou, vícenásobné členství není možné. Zákazník je povinen oznámit společnosti ICL Czech a.s. všechny změny údajů uvedených v registračním formuláři elektronicky na e-mailové adrese bonusprogram@iceland.cz, nebo písemně na adresu ICL Czech a.s, Leopoldova 2138/16, Chodov 149 00 Praha 4.

Výhody členství v bonusového klubu a jejich čerpání

Členství v bonusovém klubu přináší jeho členům možnost čerpat exkluzivní slevy na vybrané produkty.

Iceland bonusová karta nabývá platnosti a člen klubu může jejím prostřednictvím čerpat výhody členství v klubu okamžikem jejího vystavení ze strany společnosti Iceland Czech.

Členství v klubu a získání Iceland bonusové karty není podmíněno nákupem zboží v prodejně Iceland.

Ztráta, odcizení nebo poškození karty

V případě ztráty, odcizení či poškození bonusové karty zákazník tuto skutečnost neprodleně ohlásí zasláním e-mailu na adresu bonusprogram@iceland.cz, nebo písemně na adresu ICL Czech a.s., Leopoldova 2138/16, Chodov 149 00 Praha 4. Karta bude poté zablokována, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití. Zákazník si v kterékoli prodejně může zažádat o vystavení nové karty. Pro pokračování členství v klubu je zákazník povinen zaregistrovat se elektronicky prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách společnosti ICL Czech a.s. (www.iceland.cz) nebo prostřednictvím tabletu na Informacích v prodejnách Iceland. Za případné škody vzniklé v důsledku ztráty, odcizení nebo poškození karty nese odpovědnost výlučně zákazník.

Zpracování osobních údajů

Zákazník, který je členem bonusového klubu, odesláním vyplněného registračního formuláře uděluje společnosti Iceland Czech, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na registračním formuláři a údajů souvisejících s členstvím pro interní, marketingové a propagační účely společnosti Iceland Czech v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Jedná se o nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění. Člen bonusového klubu dále souhlasí s tím, aby společnost Iceland Czech uchovávala jeho osobní údaje uvedené v registračním formuláři do své databáze a přiřazovala k nim údaje související s členstvím v bonusovém klubu. Veškeré údaje mohou být užívány, zpracovávány a vyhodnocovány společnostmi v rámci skupiny, do které náleží společnost Iceland Czech, nebo zpracovatelem jí určeným. Udělení souhlasu je dobrovolné a je podmínkou pro členství v bonusovém klubu. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu 10 let a může být kdykoli odvolán společně se zánikem členství v klubu. Po dobu členství v klubu má zákazník právo přístupu k jeho osobním údajům dle ustanovení § 12 zákona o ochraně osobních údajů a právo na opravu osobních údajů.

Společnost Iceland Czech zpracovává osobní údaje zákazníků, kteří jsou členy bonusového klubu, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a v souladu s dalšími souvisejícími právními předpisy, a to na základě:

 • smlouvy týkající se členství v bonusovém klubu
 • souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného členem bonusového klubu
 • oprávněného zájmu společnosti Iceland Czech spočívajícího v analyzování a vyhodnocování nákupního chování zákazníků s cílem zlepšení kvality služeb.

Osobní údaje členů bonusového klubu jsou zpracovány pro následující účely:

 • poskytování služeb souvisejících s členstvím v bonusovém klubu,
 • nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, aktivitách a zasílání obchodních sdělení, i prostřednictvím elektronických prostředků, včetně zasílání nabídek a akcí k narozeninám
 • provádění analýz a vyhodnocování nákupního chování zákazníků s cílem zlepšení kvality našich služeb
Právo vznést námitku

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Iceland Czech můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR. Po vznesení námitky již nebude ICL Czech a.s. Vaše osobní údaje dále zpracovávat pro účel provádění analýz a vyhodnocování nákupního chování zákazníků. V případě, že si přejete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů ICL Czech a.s..

Poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. V případě neposkytnutí osobních údajů označených jako povinné údaje, však není možné poskytnout členství v bonusovém klubu.

Možnost odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Člen bonusového klubu má právo udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv bezplatně odvolat, a to i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvolání souhlasu můžete zaslat elektronicky na e-mailovou adresu bonusprogram@iceland.cz, nebo písemně na adresu Iceland Czech a.s., Leopoldova 2138/16, Chodov, 149 00 Praha 4.

Kontaktování pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kdykoliv kontaktovat elektronicky na e-mailové adrese dpo@iceland.cz nebo písemně na adresu ICL Czech a.s., Pověřenec na ochranu osobních údajů, Leopoldova 2138/16, Chodov, 149 00 Praha 4.

Přístup k Vašim osobním údajům

Zpracování osobních údajů pro nás mohou provádět následující kategorie zpracovatelů:

 • reklamní agentury zpracovávající osobní údaje pro účely marketingu a zasílání obchodních sdělení
 • externí provozovatelé IT systémů společnosti Iceland Czech
 • externí provozovatelé archivu společnosti Iceland Czech

Osobní údaje související s členstvím v bonusovém programu mohou být také předávány společnostem v rámci skupiny, do které náleží společnost Iceland Czech.

Doba zpracování Vašich osobních údajů

Osobní údaje související s členstvím v bonusovém klubu budou zpracovávány po dobu trvání členství v bonusovém klubu. Jakmile bude členství zrušeno, budou Vaše osobní údaje vymazány. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely ukončíme zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci bonusového klubu máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od nás můžete zejména získat informace, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto Vaše údaje případně zpřístupněny
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů
 • právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů, dle kterého můžete získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti Iceland Czech
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Ukončení členství

Zákazník může svou účast v bonusovém klubu kdykoli zrušit elektronicky na e-mailové adrese bonusprogram@iceland.cz, nebo písemně na adrese ICL Czech a.s., Leopoldova 2138/16, Chodov 149 00 Praha 4. K ukončení členství dojde do 7 kalendářních dnů od okamžiku oznámení/obdržení žádosti o zrušení členství v bonusovém klubu. Společnost ICL Czech a.s. je oprávněna jednostranně ukončit členství zákazníka v bonusovém klubu, jestliže jeho karta nebyla použita po dobu 24 měsíců, nebo jestliže zákazník porušil podmínky členství. Tím není dotčeno právo zákazníka se do bonusového klubu opakovaně zaregistrovat.

Práva a povinnosti společnosti ICL Czech a.s.

V případě reklamace týkající se neposkytnutí slevy na vybrané produkty, musí být tato reklamace uplatněna při nákupu, ke kterému se reklamace vztahuje. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. O všech reklamacích, sporech či námitkách ohledně bonusového klubu rozhoduje výlučně společnost ICL Czech a.s.. Společnost Iceland Czech je oprávněna průběžně ověřovat, zda jsou splněny podmínky pro účast v bonusovém klubu. Společnost ICL Czech a.s. si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky programu bonusového klubu nebo bonusový klub bez náhrady zrušit.

V Praze dne 1. 3. 2021